Landbrukstjenester Hedmarken

  Arbeidsgiveransvar for arbeidstakere innen  jordbruk

 

Når det gjelder  ansettelsesvilkår for arbeidstakere innen landbruk/avløsere er disse lik reglene for andre  arbeidstakere/arbeidsforhold.  Et arbeidsforhold er regulert gjennom en  arbeidsavtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Norske Landbruktjenester er  registrert som et bemanningsforetak, og vil være den som står som  arbeidsgiver. Ved innleie av arbeidskraft vil arbeidsgiveransvaret være delt  mellom arbeidsgiver og bonden/oppdragsgiver.

Når arbeidsgiver (NLT) leier ut arbeidstaker til bonden vil det være arbeidsgiver (NLT) som utbetaler lønn til arbeidstaker i henhold til  den inngåtte arbeidskontrakten som arbeidsforholdet er regulert i.

Arbeidsmiljøloven gjelder ikke fullt ut i  virksomheter som ikke sysselsetter ansatte, men i henhold til forskrift 462 vil  arbeidsmiljøloven gjelde i de tilfeller hvor bonden får tilskudd. Bonden vil stå  ansvarlig for at helse-, miljø og sikkerhet er ivaretatt på gården på en slik  måte at avløser ikke pådrar seg skader eller utsettes for situasjoner hvor  sikkerheten ikke er risikovurdert og nødvendige tiltak er iverksatt. Dersom  arbeidsulykke skal bonden straks melde fra til Arbeidstilsynet, NAV og  arbeidsgiver. Dette i henhold til arbeidsmiljøloven § 2-2

Kommentarer til § 3 i forskriften
Paragrafens første ledd fastsetter at ansvaret for å gjennomføre alle  nødvendige tiltak påhviler den som eier eller driver virksomheten. Som regel vil  eier og bruker være samme person. Dersom eieren har leid ut gården til en annen,  vil ansvaret i første rekke påhvile brukeren, men eieren må også være ansvarlig  i den utstrekning nødvendige tiltak for å bringe virksomheten i samsvar med  forskriftenes krav, faller utenfor det brukeren har fullmakt til etter  leieavtalen.

Det ansvar som pålegges etter første ledd har sitt  selvstendige heimelsgrunnlag i denne bestemmelse. Det utledes således ikke av  noe arbeidsgiver/arbeidstakerforhold eller virksomhetsbegrep slik som i  arbeidsmiljøloven §  1-2 (1)  Det er i egenskap av bruker eller eier av virksomheten  man pålegges ansvaret.

Når det gjelder avløserlag og  landbruksvikarordninger er det laget/kommunen som i relasjon til  arbeidsmiljølovens andre bestemmelser må betraktes som  avløserens/vikarens arbeidsgiver. Det er avløserlaget og kommunen som inngår  arbeidsavtale med den enkelte avløser/vikar. Det gjelder bl.a. reglene om  tilsetting, oppsigelse, permisjoner, lønn, melding om skader m.v. dette er  forhold som den enkelte bruker ikke skal ta seg av. Det er imidlertid selvsagt  at det i disse saker og spørsmål ofte vil være nødvendig med et nært samarbeid  mellom de enkelte brukere og ringens/kommunens organer for å få løst oppgavene  på en tilfredsstillende måte. Dette influerer imidlertid ikke på det formelle  ansvarsforhold når det gjelder disse spørsmål.

Selv om det er kommunen  eller avløserlaget som anses som arbeidsgiver for avløser/landbruksvikar, så er  det eier/bruker som er ansvarlig overfor avløser/vikar for at kravene i  forskriften er oppfylt.

§ 3 siste ledd har bestemmelser om at reglene i  arbeidsmiljøloven § 2-3,  arbeidstakerens plikter, skal gjelde tilsvarende for avløsere, vikarer m.v. i  virksomhet som går inn under forskriftene. Det samme vil gjelde for  familiemedlemmer. § 2-3 sier at arbeidstakerne skal medvirke ved gjennomføringen  av de tiltak som blir satt i verk for å skape et sunt og trygt arbeidsmiljø. Den  har videre bestemmelser om at arbeidstaker som ser at arbeidet ikke kan  fortsette uten å medføre fare for liv eller helse, skal avbryte sitt  arbeid.

Arbeidstilsynet kan ikke gi noe  konkret svar på det juridiske ansvaret ved ulykke som blir etterforsket. Dette  må vurderes i den enkelte sak i samarbeid politiet og jurister i  Arbeidstilsynet.