Landbrukstjenester Hedmarken

Lønnsutbetaling og priser

                                   

Lønn blir utbetalt  den 25. i hver mnd.
Timelister må være levert kontoret innen den 20. i mnd, i underskrevet stand.
Det blir da betalt ut lønn for timer arbeidet fra den 20 til 19 neste mnd.
Før første gangs lønning trenger vi personnummer og kontonummer sammen med timelista.
Landbrukstjenester Hedemarken er arbeidsgiver og har ansvaret for, arbeidsavtale, lønnslipp, LTO,  feriepenger, arbeidsgiveravgift, forsikringer (yrkesskade og ansvar), OTP, tariffer osv.

Gårdbrukeren er oppdragsgiver og har ansvar for at arbeidsmiljø og trygghet på gården er i samsvar med arbeidsmiljøloven.

I tillegg til lønn kommer sosiale utgifter på :
Feriepenger                               12,0 %
Arbeidsgiveravgift                 14,1 %
Påslag avløser                             9,2 %
Påslag andre oppdrag             11,2
Påslag  fjørfeoppdrag              21,9 %
Påslaget dekker:
*  yrkesskadeforsikring
*  ansvarsforsikring
*  sjukelønn i arbeidsgiverperioden, og barns sjukdom
*  14 dagers pappa-permisjon ved fødsel
*  OTP  – obligatorisk tjenestepensjon
*  LO/NHO- ordningen
*  administrasjon
*  medlemsskap i NHO ml og NLT  ( Norske Landbrukstjenester)
*  forskuttering av lønn i 15 dager
I tillegg kommer 25 % mva.