Landbrukstjenester Hedmarken

VEDTEKTER FOR

LANDBRUKSTJENESTER HEDEMARKEN SA

 

§ 1 Organisasjon

Landbrukstjenester Hedemarken SA med org.nr. 971291850 Mva, nedenfor kalt laget, er en samvirkebedrift bygget på samvirkeprinsippet med avgrenset økonomiskansvar og vekslende medlemstall.

Landbrukstjenester Hedemarken Sa er et samvirkeforetak uten andelsinnskudd. Lagets administrasjon ligger i Hamar kommune.

 

§ 2 Formål

Lagets hovedoppgave er å skaffe arbeidskraft til landbruket, og avløsning slik at medlemmene får regelmessig fritid, og avløsning under sykdom m.m.

Laget skal bidra til å administrere velferdsordningene i landbruket.

Laget kan også administrere/koordinere andre former for samarbeidstiltak, for eksempel maskinsamarbeid, håndverksarbeid, vedformidling, skogsarbeid, bydeservice m.v. som kan være med å forbedre medlemmenes driftsresultat, arbeidssituasjon og velferd.

Det kan også være naturlig å yte andre tjenester som styrker landbruket eller være utviklende for nærmiljøet.

 

§ 3 Ansvar

Laget skal stå som arbeidsgiver for daglig leder, og kan ansette avløsere og annen arbeidskraft med tilhørende arbeidsgiveransvar. Arbeidsgiveransvaret skal stå i forhold til arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter.

Tidligere innbetalt andelskapital, pålydende kr. 100 pr. andel, utbetales ikke ved utmelding.

Innestående andelskapital konverteres til felleseid egenkapital i Landbrukstjenester Hedemarken SA.

 

§ 4 Medlemskap

Laget skal være åpent for brukere som har rett til, og/ellerharfått utbetalt produksjonstillegg etter «Forskrift om produksjonstillegg i jordbruket». Styret fastsetter en årlig kontingent, og kostnadsbetinget administrasjonsavgift.

 

§ 5Rettigheter og plikter

Hvert medlem har rett til hjelp for å skaffe arbeidskraft/avløsning som er best mulig tilpasset deres behov. Medlemmene må til en hver tid rette seg etter de lover og regler som er gjeldende for velferdsordningene. Når laget står som arbeidsgiver for arbeidstagerne og lønner disse, har hvert medlem plikt til å betale sine kostnader til rett tid.

Laget skal ha tilgjengelig, og gi medlemmene, informasjon og rettledning om gjeldende lover og forskrifter for helse, miljø og sikkerhet. Laget skal ha oversikt over krav som er særlig viktig for bedriften.

Hvert medlem har ansvar for at arbeidsmiljøet på gården er i samsvar med gjeldende regler i arbeidsmiljøloven, og har plikt til å gi informasjon og opplæring til arbeidstagerne etter gjeldende krav i Arbeidsmiljøloven og KSL.

Medlem som blir påført ansvarsskade, har selv økonomisk ansvar for egenandel ved forsikringsoppgjør. Skaden må være gjort av avløseren under arbeid på bruket.

Verneombudet kan på vegne av laget sammen med daglig leder eller styremedlem drive oppsøkende virksomhet til medlemmene med henblikk på forbedring av arbeidsmiljøet.

 

§ 6 Utmelding/Eksklusjon

Medlemskapet er bindende fra innmeldingsdato. Utmeldingsfristen er 3 måneder regnet fra den dagen skriftlig meldingen om utmelding kom frem til laget.

Medlem som overtrer vedtektene eller bestemmelser gitt i medhold av disse eller på annen måte unnlater å oppfylle sine forpliktelser overfor laget, kan ekskluderes fra laget. Styret kan fremme slikt krav. Styret kan også fremme krav om erstatning for det tap som laget er påført. Senest 8 dager før styret behandler saken, skal medlemmet varsles skriftlig og innen rimelig frist gis adgang til å uttale seg. Medlemmet kan anke styrevedtaket inn for årsmøtet.

Innbetalt kontingent og administrasjonsavgift blir ikke tilbakebetalt. Det kan heller ikke stilles krav om andel av lagets midler (formue).

Utmeldt/ekskludert medlem kan ikke ha tillitsverv i laget.

§ 7 Årsmøtet

Årsmøtet er lagets øverste myndighet og holdes innen utgangen av april hvert år.

Innkalling vedlagt saksliste, årsmelding, regnskap, årsplan og budsjett skal sendes medlemmene skriftlig med 14 dagers varsel.

Saker som et medlem ønsker å behandle på årsmøtet må være kommet skriftlig til styret senest 4 (fire) uker før årsmøtet holdes.

Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret eller 1/3 av medlemmene krever det.

Hvert medlem/driftsenhet har 1 stemme. Medlemmene kan representeres ved skriftlig fullmakt, men ingen kan møte med mer enn en fullmakt.

Gyldig vedtak krever simpelt flertall, hvis ikke vedtektene krever noe annet. Ved likt stemmetall avgjør møteleders stemme, unntatt ved personvalg som blir avgjort ved loddtrekning.

Det skal føres protokoll fra årsmøtet. Protokollen underskrives av to medlemmer valgt av årsmøtet.

På årsmøtet skal følgende saker behandles:

1. Godkjenning av innkalling og sakliste.

2. Valg av møteleder og referent.

3. Valg av to medlemmer til å skrive under møteboka.

4. Styrets årsmelding.

5. Regnskap og revisjonsmelding.

6. Arbeidsplan for kommende år.

7. Budsjett for kommende år til orientering.

8. Godtgjørelse til tillitsvalgte

9. Valg

a. valg av styreleder for 1 år.

b. valg av styremedlemmer for 2 år.

c.  valg av nestleder for 1 år.

d. valg av 2 vararepresentanter til styret (nummererte) for 1 år.

e. valg av revisor (etter innstilling fra styret)

f.   valg av medlem til valgkomite for 3 år, og varamedlemmer for 1 år.

g. Valg av leder i valgkomiteen for 1 år.

10. Andre saker som er med i innkallingen.

 

§ 7.1 Disponering av årsresultat

Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret.

Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan selv bestemme anvendelsen innenfor følgende rammer:

1.      Godskriving av foretakets egenkapital

2.      Etterbetaling (jf. Samvirkeloven §27)

3.      Ansetning til etterbetalingsfond (jf. Samvirkeloven §28)

 

§ 8 Styret

Laget ledes av et styre på 5 medlemmer, hvor av 4 eierrepresentanter velges på årsmøtet. Det 5. styremedlemmet skal være en ansatt som er valgt av og blant de ansatte i laget. Denne representanten kan ikke velges til leder eller nestleder.

Styremedlemmene blir valgt for 2 år om gangen. Hvert år er 2 av medlemmene på valg, første gang etter loddtrekning.

Styret holder møte så ofte lederen finner det nødvendig eller minst 2 av medlemmene i styret krever det. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede.

Har styremedlem forfall, skal dette meldes fra til laget i god tid, slik at varamedlemmer kan innkalles.

Ved stemmelikhet, avgjør lederens stemme.

 

§ 8.1 Styrets oppgaver

Styret skal lede lagets oppgaver i samsvar med vedtektene og de vedtak som gjøres av årsmøtet og skal følge de instrukser som blir gitt av offentlige myndigheter.

Styret skal kartlegge, organisere og administrere all utleie/formidling av arbeidskraft slik at medlemmene får tjenlige løsninger.

Styret er ansvarlig for at hele lagets virksomhet blir utført på en forsvarlig måte.

Videre skal styret bl.a.:

I.      Ha ansvar for at lagets økonomi er tilfredsstillende og om nødvendig, fastsette en
administrasjonsavgift. Forvalte lagets midler, og legge frem forslag om bruk av
disponible midler.

II.    Forbrede, og avgi innstilling i alle saker som skal legges frem for årsmøtet. Unntatt er
valgkomiteens oppgaver.

III.   Sørge for at regnskapet er forsvarlig ført og revidert etter gjeldende regler.

IV.   Ha ansvar for lagets årsmelding.

V.    Utarbeide budsjett og arbeidsplan for kommende år.

VI.   Ansette og avsette daglig leder, fastsette lønnen og øvrige ansettelsesbetingelser.

VII.  Ha ansvar for at kontoret har tilfredsstillende bemanning og at kunnskapene til en
hver tid står i forhold til arbeidsoppgavene. Videre at arbeidsforhold og arbeidsmiljø
er slik at de skaper grunnlag for effektivitet og trivsel.

VIII. Arbeide aktivt for å utvikle laget videre slik at medlemmene til en hver tid får de
tjenester de har behov for.

IX.   Samarbeid med andre organ innen næringen for å utnytte ressursene best mulig og
for å styrke landbruket i lokalmiljøet.

X.    Styret kan opprette arbeidsutvalg etter behov. (Vanligvis sammensatt av styreleder,
et styremedlem og daglig leder).

XI.  Styret kan vedta retningslinjer for verneombud og kan, i eget styrevedtak, gi
verneombudet fullmakt på lagets vegne å foreta besøk hos den enkelte medlem.

Laget forpliktes ved underskrifter av lagets styreleder og ett styremedlem. Styret kan meddele prokura.

Det skal føres protokoll fra styremøtene.. Utskrift av protokollen skal sendes styremedlemmene innen 14 dager etter hvert møte. Protokollen underskrives av de møtende styremedlemmer

§ 9 Valgkomité

Laget skal ha en valgkomité på 3 medlemmer. Valget gjelder for 3 år. Hvert år går 1 medlem ut, første gang etter loddtrekning. Det skal hvert år velges 1 varamedlem til valgkomité. Leder velges av årsmøtet. Forslag fremmes av valgkomiteen

Valgkomiteen skal foreslå kandidater til alle valg som skal holdes på årsmøtet unntatt revisor. Revisor skal velges etter innstilling fra styret. Valgkomiteen skal innstille på godtgjørelse til de tillitsvalgte. Årsmøtet kan fastsette instruks for valgkomiteen.

 

§ 10 Tvister

Tvist mellom laget og et eller flere av lagets medlemmer som ikke blir løst i minnelighet, avgjøres ved voldgift.

Voldgiftsretten består av 3 medlemmer. Hver av partene velger et medlem og sorenskriveren i distriktet oppnevner lederen. Hvis en eller begge parter innen frist fastsatt av styret ikke har oppnevnt sitt medlem, blir vedkommende oppnevnt av sorenskriveren.

Krav om voldgift må være kommet til styret innen 3 måneder etter at medlemmet har fått kjennskap til det forhold som begrunner kravet.

Voldgiftsretten treffer også avgjørelse om saksomkostninger.

 

§ 11 Vedtektsendring

Endring av lagets vedtekter kan bare gjøres av årsmøtet. Det skal stå i innkallingen til årsmøtet hva endringen gjelder. Til gyldig vedtak kreves som hovedregel2/3 flertall av de avgitte stemmer. I spesielle saker kreves 4/5 flertall i henhold til SA – loven.

 

§ 12 Oppløsning eller fusjon

Vedtak om fusjon, eller oppløsning, blir gjort av årsmøtet. Gyldig vedtak om oppløsning, krever 3/4 flertall av møtedeltakerne. Stemmeberettigede er i slike tilfeller, de som er medlem av laget, og har betalt medlemskontingent.

Det årsmøtet som vedtar oppløsning, velger et avviklingsstyre.

For vedtak om fusjon, gjelder samme stemmeregler som ved oppløsning, unntatt valg av avviklingsstyre.

Oppnås ikke tilstrekkelig flertall på årsmøtet, kan nytt årsmøte, innkalles med 14 dagers varsel. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall blant de fremmøtte medlemmer.

Ved vedtak om oppløsning, skal eventuelle gjenstående midler, etter dekking av gjeld, henstå i ett -1 – år i tilfelle et foretak med samme formål blir dannet, midlene vil da bli overdratt til nytt foretak. Hvis det innen ett år fra årsmøtet som vedtok avvikling, ikke er stiftet nytt foretak, skal avviklingsstyret legge frem forslag om endelig disponering av gjenstående nettoformue etter følgende oppsett:

Ved oppløsning eller fusjon, utbetales ikke tidligere innskutt andelskapital. 90 % av nettoformuen, etter avviklingskostnader er dekket, betales tilbake til aktive eiere/medlemmer i forhold til samlet omsetning de siste fem årene. Det utbetales med lik prosentsats for alle år. Kunder som ikke er eiere/medlemmer, skal ikke tilgodeses.

De øvrige 10 % av nettoformuen, skal etter avtale overføres enten Norske Landbrukstjenester, Norges Bondelag, eller annen nasjonal landbruksorganisasjon, hvor midlene skal være sperret i fem år, med det formål at de kan frigjøres ved reetablering av foretak med tilsvarende formål som Landbrusktjenester Hedemarken SA. Etter fem år tilfaller midlene den organisasjonen som har forvaltet dem i femårsperioden.

 

Vedtektene er godkjent av årsmøte (dato/år)..31.03.11…………..

Vedtektene gjelder fra (dato/år)….31.03.11…………..

 

Vedtektene er godkjent av Foretaksregisteret (dato/år)..29.08.11…………